Choď na obsah Choď na menu
 


dok. pri umrti pac

30. 11. 2010

DOKUMENTÁCIA PRI ÚMRTÍ PACIENTA

 

Osnova: 1. Dokumentácia potrebná pre lekára

               2. Spracovávanie dokumentácie zdravotníckym asistentom

 

1. Dokumentácia potrebná pre lekára

 

Zdravotnícky pracovník, ktorý konštatuje smrť chorého na základe tzv. neistých znakov smrti je ihneď povinný zavolať lekára, ktorý musí smrť potvrdiť. Vykoná ,,obhliadku mŕtveho.“

Lekárovi pripravíme potrebné tlačivá, ktoré musí vypísať:

  1. Chorobopis- vyplňuje dolnú časť chorobopisu a epikrízy
  2. Resuscitačný záznam- ak sa vykonala resuscitácia
  3. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí- vypisuje sa 6x (2x pre matriku, 1x pre obstarávateľa pohrebu a 1x do zdravotnej dokumentácie, 2x oddelenie patológie)
  4. Sprievodný list ku klinickej pitve dospelých- vypisuje sa 4x

 

                                                                                                                                                                                                                        2. Spracovávanie dokumentácie zdravotníckym asistentom

 

1. Vyhlásenie k úmrtiu zomrelého pacienta- vypisujeme vtedy, ak zo strany lekára nebol dôvod k pitve a zo strany príbuzných niet dôvodných pochybností o príčine smrti zomrelého

-príbuzní v ňom žiadajú o možnosť upustenia vykonať pitvu

- vypisuje sa 2x (1x príbuzní a 1x do zdravotnej dokumentácie)   

2. Hlásenie o počte chorých- do kolónky zomrelí

3. Dodatočné hlásenie zmien o počte diét- do kolónky úbytky – v PC

4. Telegram- nahlásime ho telefonicky cez ústredňu a zabezpečíme ním oznámenie úmrtia  príbuzným

5. Odvoz mŕtveho tela:

a, telefónna ústredňa zabezpečí odvoz po 2 hodinách pohrebnou službou

b, preukaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov s poznámkou exitus

6. Pozostalosť- všetky veci po zomrelom (obsah nočného stolíka, civilný odev, cennosti...)

sa zapíšu do osobitného zošita alebo príslušného tlačiva

-súpis sa vyhotoví dvojmo

K súpisu prizveme ešte 1 sestru ako svedka, ktorá podpisom potvrdí jeho správnosť

Ak nemôžeme stiahnuť prsteň alebo náušnice, poznamenáme to v súpise aj na liste o prehliadke mŕtveho. Cenné veci nehodnotíme ako zlaté alebo strieborné, ale ako predmety z bieleho a žltého kovu.

Pozostalosť sa vydá príbuzným proti podpisu po predložení OP(občiansky preukaz), ktorého číslo si zaznamenáme.

7. Záznam do knihy exitus- ak je vedená na oddelení

8. Označenie mŕtveho tela- na to určenom lístku, kde vypisujeme: oddelenie, narodenie, meno a priezvisko, dátum a hodina úmrtia, podpis zdravotníckeho asistenta.