Choď na obsah Choď na menu
 


dokumentácia pri prepustení pacienta

29. 11. 2010
Dokumentácia pri prepustení pacienta 1. AZD pri prepustení pacienta 2. Spracovávanie dokumentácie Ad.1 Ak sa stav chorého upraví a nevyžaduje si ďalší pobyt v nemocnici, je prepustení do domáceho ošetrenia. Ak chce pacient odísť z nemocnice, musí podpísať písomné vyhlásenie tzv. negatívny reverz, kt. preberá zodpovednosť za odchod a riziká s ním súvisiace. O prepustení pacienta rozhoduje lekár. Ad.2 Pri prepustení spracovávame nasledovné dokumentácie: 1. Hlásenie počtu chorých – zapíšeme do kolónky „prepustení“ 2. Dodatočné hlásenie zmien v počte diét – do kolónky „úbytky“ v PC 3. Kniha príchodov a odchodov – doplníme dátum prepustenia 4. Potvrdenie o úschove vecí – pac. nám podpíše prevzatie osobných vecí a cenností 5. Príkaz na dopravu osoby zo zdr. dôvodov – vypisuje sa 2krát pre pacientov, kt. treba zabezpečiť odvoz domov sanitkou 6. Sesterská prepúšťacia správa – vypisuje ju sestra 7. Vyhlásenie – v kt. pacient svojim podpisom potvrdí že bol poučený o následnej starostlivosti v domácom prostredí 8. Správa pre oše. Lekára – vypíše ju ošetrujúci lekár, podpíše primár odd. spolu s potvrdením o PN sa s touto dokumentáciou pacient do 3 prac. Dní hlási u svojho praktického lekára. Chorobopis • Pri prepustení pacienta z odd. vyplní prepúšťací lekár dolnú časť záznamu o hospitalitácii, titulnej strany chorobopisu a správy pre oše. Lekára, kt. je označená: „vyplní oše. Lekár odd., kde bol pacient hospitalizovaný.“ • Ukončený chorobopis, do kt. sa vloží všetka dokumentácia (dekurz, vyhlásenia, výsledky), sa pripraví na indexovanie a archiváciu • Kompletne vyplnená správa oše. Lekárovi sa odošle obvodnému po pacientovi, alebo poštou do 3 prac. Dní • Vyplnený záznam o hospitalizácii sa odošle do prímacej kancelárie najneskôr nasledujúci deň po ukončení hospitalizácie. Prím. Kancelária na jeho základe zaeviduje ukončenie hospitalizácie v PC a po kontrole počtu pacientov v záznamoch s denným hlásením počtu chorých ich odovzdá na médiá na samostatné odd. oblasti informatiky ÚZIŠ príslušnej spádovej oblasti.