Choď na obsah Choď na menu
 


Evidencia pracovných ciest

9. 6. 2010

Pracovná (služobná) cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu a výkon práce v inom mieste, ako je jeho pracovnou zmluvou určené pracovisko. Vymedzená je z hľadiska časového (doba od nástupu po ukončenie cesty) a vecného (výkon práce v inom mieste).

Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu buď v tuzemsku alebo do zahraničia. V takom prípade má zamestnanec nárok na cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách.

Zamestnávateľ vysielajúci pracovníka na pracovnú cestu formou príkazu písomne určí: miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy, miesto ukončenia, určenie spôsobu dopravy, ubytovanie, stravovanie, práca nadčas,... Podľa zákonníka práce možno pracovníka vyslať na služobnú cestu iba na základe jeho súhlasu.

 

Cestovný príkaz – písomné poverenie k výkonu pracovnej cesty. Musí obsahovať: identifikačné údaje (meno, titul, bydlisko, osobné číslo, útvar, telefón), začiatok prac. cesty (miesto, dátum, hodina), miesto výkonu práce, účel cesty, koniec cesty (miesto, dátum), podpis zamestnávateľa.

 

Zúčtovanie pracovnej cesty: Pracovník má nárok na náhradu nákladov spojených s cestovným, ubytovaním stravovaním. Náklady musia byť doložené platnými dokladmi, náhrada za stravovanie je určená zákonom. Do 3 pracovných dní po ukončení pracovnej cesty sa musí odovzdať na zúčtovanie

Pri pracovnej ceste v tuzemsku má zamestnanec nárok na nasledovné cestovné náhrady:

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov – patrí sem napr. náhrada cestovného lístka (vlakového alebo autobusového, letenky, lodného lístka a pod.)

b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie – zamestnanec má nárok na náhradu za ubytovanie, ak preukáže aké reálne výdavky s ubytovaním mal. 150

c) stravné, tzv. diéty - patrí mu za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného je ustanovená vyhláškou a to v závislosti od času trvania pracovnej cesty a to nasledovne:

  • 5 až 12 hodín – zamestnancovi v takomto prípade prináleží stravné vo výške 98,- SK,

  • nad 12 hodín až 18 hodín – stravné vo výške 135,- Sk,

  • nad 18 hodín -  stravné vo výške 208,- Sk.

Platí, že ak má však zamestnanec na pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, t.j. raňajky, obed a večeru, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.

 

  • vyplnený cestovný príkaz / vyúčtovanie pracovnej cesty (2. strana) – rozpísané po dátumoch/dňoch odchod, príchod na miesto výkonu, použitý dopravný prostriedok, vzdialenosť, začiatok a koniec pracovného výkonu, cestovné a miestna preprava,..., podpis; všetko sa spolu zráta po riadkoch a po stĺpcoch a vyjde konečná hodnota.

 

Správa o vykonaní služobnej cesty – musí obsahovať: meno pracovníka, dátum a miesto konania služobnej cesty, výsledky rokovania – stručná správa o vykonanej ceste, dátum a podpis pracovníka.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.