Choď na obsah Choď na menu
 


Indexovanie

23. 10. 2010

Téma: Indexovanie

Osnova:1.Charakteristika význam indexovania

             2. Postup pri indexovaní

Ad1.Po ukončení hospitalizácie pacienta zodpovedá za ďalšie spracovanie zdravot. dokum. odd. dokumentačný pracovník, ktorý vedie evidenciu chorobopisov, pôrodopisov a RTG snímkov. Pripravuje ich k archivácii v príručnej spisovni odd. Po ukončení archivačnej lehoty(5 rokov) sa chorobopisy ukladajú v archíve nemocnice, pôrodopisy sa po 10 rokoch archivácie skartujú.

Indexovanie-je činnosť predchádzajúca archivácii. Je to označenie titulnej strany chorobopisu alebo pôrodopisu kalendárnym rokom hospitalizácie a poradovým číslom(indexom), pod ktorým sa zakladá chorobopis do archívu.(napr.831/05).

Zomrelým pacientom sa k číslu napíše krížik(+) alebo sa označujú osobitne poradovým číslom zomretého v kalendárnom roku (interné odd.) Ak bol pacient počas 1 roku hospitalizovaný 3x na tom istom odd má pridelené rovnaké indexové číslo.

Význam: indexovanie nám uľahčuje vyhľadávanie archivovaných chorobopisov/pôrodopisov.

Ad2. A)uloženie chorobopisu podľa zvyklostí odd.

–chorobopis vkladáme do dosiek označených:

MUži-prepustení, rok, počet od-do(1-50)

-exitus, rok, od-do

žENY-prepustené, rok, od-do

–exitus, rok, od-do

-chorobopisy vkladáme do dosiek označených:rok, počet, od-do(1-50)

-snímky pacientov majú to isté indexové číslo, archivujú sa samostatne, rozdelené muži, ženy

b)PC-počítačovou technikou podľa programu na dokumentovanie chorobopisov daného odd. pridelíme prepustenému pacientovi index.

–evidencia obsahuje: osobné údaje(meno, priezvisko, rodné číslo, číslo poisťovne, dátum prijatia, prepustenia, indexové číslo)

c)Kniha-INDEX ošetrovaných- je osobitne pre ženy a mužov - vedieme v nej podľa abecedného zoznamu písomný záznam indexovania, ktorý obsahuje: osobné údaje(meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo poisťovne), číslo chorobopisu, index, dátum prijatia, prepustenia(úmrtia)