Choď na obsah Choď na menu
 


Písomnosti pri prijatí do zamestnania(82)

20. 5. 2010

Písomnosti pri prijatí do zamestnania

 

Osnova: 1. Charakteristika

               2. Druhy písomností

 

Ad 1

Pred nástupom nového pracovníka do zamestnania je organizácia povinná spracovať určité písomnosti. Majú formu individuálne štylizovaných písomností alebo sa uskutočňujú prostredníctvom formulárov.

 

 

Ad 2

-          žiadosť o prijatie do zamestnania (do pracovného pomeru)

-          životopis

-          motivačný list

-          osobný dotazník

-          pracovná zmluva

-          dohoda o vykonaní práce

-          žiadosti o zmenu pracovného miesta alebo pracovného času

 

 

1.      Žiadosť o prijatie do zamestnania (do pracovného pomeru) – je písomnosť, ktorú podáva občan, ak má záujem o prácu v organizácii. Je to informácia o základných údajoch pre budúceho zamestnávateľa (vek, vzdelanie, predchádzajúca prax,..), ako aj o funkcii, ktorú chce v budúcnosti vykonávať. Je to určitý spôsob predstavenia sa, preto je dôležité venovať veľkú pozornosť štylizácii a úprave písomnosti.

 

2.      Životopis – je písomná správa, ktorá obsahuje stručný opis života v časovom poradí. Všetky údaje v ňom musia byť pravdivé. Môže mať formu:

a, písanú, rozprávaciu (dnes sa používa menej),

b, prehľadnú, štruktúrovanú.

 

Musí obsahovať :

  • názov písomnosti,
  • meno, adresy, čísla telefónov,
  • osobné údaje: dátum narodenia, miesto,
  • školské vzdelanie a odbornú prax,
  • ďalšie vedomosti a získaná kvalifikácia,
  • osobné záujmy,
  • mená osôb, ktoré môžu potvrdiť pravdivosť údajov,
  • miesto a dátum,
  • vlastnoručný podpis.

 

3.      Motivačný list – môže sa priložiť k životopisu, má úlohu motivovať zamestnávateľa, aby na pracovný pohovor pozval pisateľa, uvádzajú sa v ňom hlavne pracovné úspechy, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti. Má byť krátky, stručný a výstižný.

 

4.      Osobný dotazník – má formu tlačiva, obsahuje:

§  identifikačné údaje o pracovníkovi: priezvisko, meno, titul, miesto a dátum narodenia, trvalé, prípadne prechodné bydlisko,

§  údaje o rodinných príslušníkoch,

§  údaje o vzdelaní a kvalifikácii,

§  znalosť cudzích jazykov,

§  priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

§  doplňujúce údaje: zdravotný stav, zrážky zo mzdy, ďalšie odborné spôsobilosti,

§  miesto, dátum, podpis.

 

5.      Pracovná zmluva – je základným právnym dokumentom, ktorým sa zamestnávateľ a občan dohodnú na základných pracovných podmienkach. Uzatvára sa vždy písomnou formou, vyhotovuje sa dvojmo (1x zamestnanec, 1x zamestnávateľ). Pracovný pomer môže vzniknúť:

§  podpisom pracovnej zmluvy,

§  menovaním,

§  voľbou.

 

       Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú,

                                                       na dobu neurčitú.

 

       Pracovná zmluva musí obsahovať:

   druh práce na ktorú sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, funkcia,

   miesto výkonu práce,

   deň nástupu do práce,

   mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

 

       Možno v nej dohodnúť aj ďalšie podmienky:

§  obdobie, na ktoré sa pracovný pomer uzatvára (skúšobná doba),

§  pracovný čas,

§  výplatné termíny,

§  výmeru dovolenky.

 

6.      Dohoda o vykonaní práce je forma pracovnej zmluvy, v ktorej sa pracovník a zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce dohodnú na pracovnej činnosti (ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku). Obsahuje:

§  druh vykonávanej práce,

§  časový úsek alebo termín plnenia pracovnej činnosti,

§  predpokladaný rozsah práce,

§  odmena za vykonanú prácu (forma splatnosti, hodinová sadzba, celková odmena,..),

§  dátum a podpisy zmluvných strán.

 

7.      Žiadosti o zmenu pracovného miesta alebo pracovného času – sú individuálne písomnosti, ktorými pracovník žiada o úpravu alebo zmenu pracovnej činnosti dohodnutej v pracovnej zmluve. Pracovník v nej musí uviesť dôvody, pre ktoré požaduje úpravu alebo zmenu.

 

 

 

 

 

 

Katarína Dobrovodská, Šulekova 17, 811  01 Bratislava 1

 

 

 

 

Slovenské telekomunikácie, a. s.

Personálne oddelenie

Kolárska 2

814 68  Bratislava 1

 

 

 

 

Bratislava, 17.02.2006

 

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

 

 

Z Vášho inzerátu v denníku SME som sa dozvedela, že máte voľné pracovné miesto vedúcej učtárne.

 

V roku 2002 som ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v odbore účtovníctvo. Hneď po štúdiu som začala pracovať ako účtovníčka vo firme SLOVNAFT TRADE v Bratislave, kde som získala dostatočné skúsenosti z tohto odboru. V rámci získavania praxe v tomto podniku som absolvovala i jazykový kurz anglického jazyka.

 

Mám veľký záujem pracovať vo Vašom podniku a využívať už získané vedomosti a prax. Ak vyhoviete mojej žiadosti, nájdete vo mne svedomitú pracovníčku. Do zamestnania môžem nastúpiť ihneď.

 

V prípade Vášho záujmu prosím o skorú odpoveď, za čo vopred ďakujem.

 

S pozdravom

 

 

 

 

Prílohy:

Životopis

Kópia diplomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Dobrovodská, Šulekova 17, 811  01 Bratislava 1

 

 

 

ŽIVOTOPIS

 

 

Osobné údaje

 

Meno a priezvisko:                                Katarína Dobrovodská

 

Dátum narodenia:                                 27. máj 1983, Bratislava

 

Telefón:                                                  02/65 23 50 01, 0905 711 382

 

Rodinný stav:                                        slobodná

 

 

Vzdelanie

 

1998 – 2002                                           Obchodná akadémia Bratislava,

                                                               ukončené maturitnou skúškou

 

 

Pracovné skúsenosti:      

 

2004 – 2006                                          Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava,

                                                              mzdová účtovníčka 

2002 – 2004                                          asistentka, administratívne práce, práca s počítačom

 

Jazykové znalosti                                anglický jazyk – aktívna komunikácia

                                                              nemecký jazyk – slovom a písmom  

 

Počítačové znalosti                              MS Word, Excel, Internet – užívateľská úroveň

 

Osobitné schopnosti                            vodičský preukaz – skupina B

                                                              Štátna skúška v písaní na stroji

 

Záujmy                                                 šport, hudba, cestovanie, práca s počítačom

 

Referencie                                            Ing. Eva Černohorská, triedna učiteľka na OA,

                                                              Dudova 4, Bratislava   

 

 

Bratislava 19. mája 2006

 

 

                                                                                   .................................................

                                                                                        vlastnoručný podpis

ŽIVOTOPIS

 

 

Osobné údaje

 

Meno a priezvisko:                                        Ing. Stanislav Slaný

 

Dátum narodenia:                                          12. apríl 1975, Bratislava

 

Bydlisko:                                                        841  02 Bratislava, Saratovská 7

 

Telefón:                                                          02/64 32 38 61, 0903 716 227

 

Rodinný stav:                                                 ženatý

 

 

Vzdelanie

 

1993 – 1998                                                   Ekonomická univerzita Bratislava

                                                                       Obchodná fakulta, odbor Marketing

                                                                       ukončené štátnou skúškou

 

1989 – 1993                                                    GY Bilíková, Bratislava,

                                                                        ukončené maturitnou skúškou

 

 

Pracovné skúsenosti

 

2001 – 2006                                                    Firma RENOX, s. r. o., Bratislava

                                                                        marketingový manažér s počítačovou technikou

 

1998 – 2001                                                    Samostatný podnikateľ s počítačovou technikou

 

 

Jazykové znalosti                                          nemecký jazyk – aktívna komunikácia

                                                                        anglický jazyk – odborná terminológia

                                                                        Certifikát o absolvovaní jazykového kurzu

                                                                        Modul D – Ústav jazykov EU

 

Osobitné vedomosti                                      vodičský preukaz - skupina B

                                                                        MS Excel, Word, PowerPoint, Internet (e-mail,  

                                                                        www) – užívateľská úroveň

 

 

 

Bratislava 10. apríla 2006     

 

 

                                                                                        .....................................................

                                                                                              vlastnoručný podpis

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.