Choď na obsah Choď na menu
 


Písomnosti pri ukončovaní pracovného pomeru

17. 6. 2010

Osnova: 1. Charakteristika

               2. Spôsoby výpovede

               3. Písomnosti pri ukončovaní pracovného pomeru

 

 

Ad 1

Ukončenie pracovného pomeru má charakter pracovno-právneho vzťahu, ktorý je daný Zákonníkom práce. Dodržiavanie právnych predpisov má mimoriadny význam tak zo strany zamestnávateľa, ako aj zamestnanca.

 

Ad 2

-         dohodou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, pracovný pomer končí dňom dohody,

-         výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, zamestnávateľ len z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Pracovný pomer končí po uplynutí výpovednej lehoty (2 mesiace, ak pracovník odpracoval v organizácii viac ako 5 rokov – 3 mesiace). Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca-

-         okamžitým skončením zo strany zamestnávateľa ak zamestnanec:  

                    a, bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

                        b, závažne porušil pracovnú disciplínu,

 

                                                          zo strany zamestnanca ak:

                         a, je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie,

                         b, mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 

                             15 dní po uplynutí jej splatnosti,

                         c, podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu.

              -   v skúšobnom období zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa bez uvedenia

                  dôvodu spravidla aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer ukončiť.

 

 Pri pracovnej zmluve na dobu určitú pracovný pomer končí uplynutím dohodnutého času.

 

Ad 3

Zamestnanec:

  1. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru – je súkromná písomnosť určená právnickej osobe, pracovník ňou oznamuje zamestnávateľovi svoje rozhodnutie ukončiť pracovný pomer. Treba v nej uviesť dôvod, termín ukončenia pracovného pomeru tak, ako to určuje Zákonník práce.
  2. Písomná odpoveď na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru.
  3. Potvrdenie o dĺžke zamestnania – zápočtový list – vydáva zamestnávateľ pracovníkovi pre potreby započítania odpracovaných rokov pri rozviazaní pracovného pomeru alebo pri odchode do dôchodku. Doklad môže mať formu voľnej písomnosti alebo tlačiva, musí obsahovať: názov a sídlo organizácie, identifikačné údaje, funkčné zaradenie pracovníka, dátum nástupu a ukončenia pracovného pomeru, počet rokov, mesiacov a dní odpracovaných v organizácii, či sa zo mzdy vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške,...
  4. Posudok o pracovnej činnosti (referencie).
  5. Žiadosť o dôchodok – pri odchode do dôchodku.

 

Zamestnávateľ:

-         evidenčný list dôchodkového zabezpečenia – sociálna poisťovňa,

-         potvrdenie o zdaniteľnej mzde,...