Choď na obsah Choď na menu
 


Písomnosti súvisiace s evidenciou pracovného času.

27. 5. 2010

Písomnosti súvisiace s evidenciou pracovného času.

 

 

Osnova: 1. Pracovný čas – charakteristika

               2. Spôsoby evidencie dochádzky

               3. Zásady pri zapisovaní do dochádzky, význam

               4. Žiadanka o dovolenku

               5. Doklady o neprítomnosti v práci vydané inými inštitúciami

 

Ad 1

Pracovný čas = istý časový úsek, v rámci ktorého je zamestnanec povinný plniť si povinnosti vyplývajúce  mu z existencie pracovného pomeru, podľa pracovnej zmluvy, najmä povinnosť osobne vykonávať prácu.

 

Evidencia pracovného času a práce nadčas zamestnancov je dôležitým dokladom slúžiacim zamestnávateľovi ako podklad pre výpočet mzdy zamestnanca.

 

Ad 2

Dochádzka zamestnancov sa eviduje rôznym spôsobom: 

 

1.      Kniha príchodov a odchodov má formu denníka, používajú sa oficiálne schválené formuláre alebo interne vydané tlačivá, zapisujú sa všetci zamestnanci úseku.

 

2.      Evidencia pracovného času (mzdový list) je súhrnný doklad o počte odpracovaných a neodpracovaných dní v mesiaci, po skončení mesiaca plní funkciu podkladového materiálu pre zúčtovanie miezd.

 

3.      Iné: dochádzkový list (cvikacia karta)

               čipové karty,...

 

V uvedených dokumentoch sa eviduje dátum, meno, priezvisko a titul zamestnanca, útvar – osobné číslo, príchod a odchod uvedený v hodinách i minútach, prerušenie pracovnej doby – dôvod (RD – riadna dovolenka, Šk – školenie, NV – náhradné voľno, PN – choroba, OČR – ošetrovanie člena rodiny,...), navštívené miesto,... 

 

Ad 3

Zásady pri zapisovaní do dochádzky:

§         pracovník zapisuje čas príchodu pri príchode a čas odchodu pri odchode,

§         vlastnoručne sa podpíše,

§         pracovný čas môže prerušiť len s vedomím vedúceho pracovníka,

§         ak nie je pracovník prítomný, eviduje sa jeho neprítomnosť (NV, OČR, PN,...),

§         neprítomnosť sa dokladuje (priepustka, PN, OČR,...).

 

Význam:

Evidencia pracovného času sprehľadňuje prítomnosť zamestnancov na pracovisku a je podkladom k spracovaniu mesačnej mzdy. 

 

 

 

 

Ad 4

Žiadanka o dovolenku je tlačivo, ktoré je povinný vyplniť každý pracovník pred nástupom na riadnu zákonom stanovenú dovolenku a ktoré sa pripája k evidencii pracovného času – výkazu. Obsahuje: názov tlačiva, priezvisko, meno a titul pracovníka, dátum nástupu a ukončenia dovolenky s určením počtu pracovných dní, miesto pobytu, podpis zamestnanca a pracovníka, ktorý schválil dovolenku, nástup pracovníka po skončení čerpania dovolenky a počet celkove čerpaných dní dovolenky.

 

Ad 5

Neprítomnosť pracovníka na pracovisku môže byť zavinená aj plnením iných povinností, ktoré majú spoločenský alebo osobný charakter. V takomto prípade sa musí neúčasť v evidencii dochádzky doložiť dokladom, ktorý vydala oprávnená inštitúcia. Patrí sem napríklad: PN, OČR (vydáva zdravotnícke zariadenie), účasť na súdnom konaní, predvolanie na štátne inštitúcie, účasť na pohrebe najbližšieho príbuzného,...