Choď na obsah Choď na menu
 


téma

21. 12. 2010

 

Osnova: 1. Charakteristika chorôb z povolania

               2. Spracovávanie dokumentácie

 

1. Charakteristika chorôb z povolania

- sú to ochorenia, ktoré vznikajú u pracovníka pôsobením faktorov fyziálnych, chemických,     biologických a iných pri výkone svojho povolania na pracovisku.

 Rizikové pracovisko je také, kde sa môže viditeľne narušiť naše zdravie:

a) vyvolať zhoršenie zdravotného stavu, choroby

b)pracovný úraz – vzniká náhlym, neočakávaným zásahom z vonkajšieho prostredia

c)priemyselné otravy

d)iné poškodenia pri práci

 

Faktory vplývajúce na ich vznik :

1. Fyzikálne - hluk, vibrácie, chlad, prach

2. Chemické – anorg.pôvodu

                        organ.pôvodu – anilínové farbivá a organofosfáty

3. Biologické – vírusy, plesne, baktérie, parazity

4. Žiarenie

Zoznam chorôb z povolania tvorí 44 políčok

 

 2. Spracovávanie dokumentácie

Spísanie a predkladanie záznamu o pracovnom úraze :

 zamestnávateľ je najneskôr do 2 pracovných dní od úrazu povinný spísať Záznam o úraze. Spisujú ho zamestnanci vykonávajúci vyšetrovanie udalosti. Záznam o úraze sa posiela:

a) zdravotnej poisťovni  postihnutého

b)odpisy záznamov o úrazoch za uplynulý mesiac do 5. dňa nasledujúceho mesiaca :

   1) Inšpektorátu práce

   2) Príslušnej Okresnej pobočke sociálnej poisťovne

c) ak ide o ťažký, smrteľný, hromadný úraz sa odpis záznamu o úraze do 2 dní najneskôr od  

    ohlásenia zasiela:

    1) Inšpektorátu práce

    2) Odborovému zväzu

    3) Krajskej správe štatistického úradu SR

    4) Okresnému prokurátorovi

d) jeden odpis dostáva postihnutý pracovník, pozostalý

 

Záznam o úraze sa vypisuje podľa vysvetliviek k vyplňovaniu záznamu a štatistické úrazové znaky podľa prílohy  2 – „klasifikácia príčin a zdrojov úrazov“.

Tlačivá: Oznámenie poistnej udalosti pre sociálnu poisťovňu – vypíše bezpečnostný technik

               organizácie

               Potvrdenie o strate na zárobku počas PN – pre soc. poisťovňu vypisuje mzdová účtáreň

 

Pracovník , ktorý chce mať uznanú chorobu z povolania a tak získať odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sa musí hlásiť na oddelení pracovného lekárstva príslušnej spádovej oblasti.

Lekár pracovného lekárstva vypisuje a posiela :

1.) Žiadosť o posúdenie práce a pracovných podmienok z hľadiska hygieny a fyziológie práce vo  

      vzťahu k vzniku choroby z povolania na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

2.) Hlásenie úrazu pre sociálnu poisťovňu

3.) Hlásenie choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, profesionálnej otravy,

      iného  poškodenia zdravia pri práci v 8 exemplároch pre :

1  UZIŠ Bratislava (ústav zdravotníckych informácií a štatistiky)

2  zmluvnému praktickému lekárovi postihnutého

3  postihnutému

4  odbornému praktickému lekárovi a toxikológovi postihnutého

5  organizácii kde ochorenie vzniklo

6  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

7  klinike pracovného lekárstva a toxikológie

8  sociálnej poisťovni

ÚNZ v Bratislave - Nemocnica s Poliklinikou Akademika Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava – klinika pracovného lekárstva podáva posudok v odškodnení bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia na žiadosť postihnutého.

Počas choroby dostáva postihnutý plnú výšku platu. Po nájdení nového zamestnania kde pracovník nezarobí takú sumu ako v predošlom zamestnaní – je mu  organizácia povinná doplatiť rozdiel  .