Choď na obsah Choď na menu
 


Význam

11. 3. 2010

Význam a rozdelenie písomností.

 

Osnova: 1. Charakteristika

              2. Rozdelenie písomností

 

 

Ad 1,

Pre činnosť a prácu v každej organizácii je nevyhnutná administratíva. Potrebujeme rôzne druhy písomností a dokumentov. Bez nich by sme nemohli plniť podstatné funkcie organizácie, nefungoval by platobný styk, telegraf, telefax, nemohlo by sa plniť zabezpečenie potrebného materiálu, pomôcok k práci, nezabezpečili by sme nové stroje, prístroje a ich servis, ťažko by sa zabezpečil kontakt medzi pracoviskami, oddeleniami i pracovníkmi.

 

Administratívny pracovník musí vedieť presne a správne zaradiť danú písomnosť, dokument, rýchlo sa zorientovať v jej obsahu, rozhodnúť, čo je podstatné, dôležité, potrebné na ďalšie spracovanie. Každá písomnosť musí byť presne zaevidovaná, vybavená, odoslaná alebo pripravená na ďalšie spracovanie.

 

 

Ad 2,

Písomnosti rozdeľujeme:

 

  1. podľa určenia:

a, interné – vnútropodnikové, ktoré zabezpečujú kontakt a informácie v rámci organizácie,

b, externé – určené pre kontakt s inými organizáciami, inštitúciami, osobami,

 

  1. podľa vyhotovenia:

a, individuálne – samostatné, ktoré majú vždy originálnu štylizáciu, riešia konkrétnu úlohu,

b, rozmnožené – používajú sa na vybavenie tej istej činnosti pre viaceré prípady,

c, predtlačené – formuláre, do ktorých vypĺňame požadované údaje,

 

  1. podľa dôležitosti:

a, obyčajné – bežné, niekedy tiež individuálne, ktoré sú všeobecne prístupné, predkladajú alebo riešia konkrétnu činnosť,

b, dôležité – určené len pre určitú skupinu pracovníkov alebo len pre jedného zodpovedného pracovníka,

c, tajné – obsahujú skutočnosti služobného alebo organizačného charakteru, tajomstva,

d, prísne tajné - obsahujú skutočnosti a údaje, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva,

 

  1. podľa obsahu:

a, úradné – vznikajú v písomnom styku s rôznymi organizáciami, inštitúciami, úradmi; sú to právne, finančné a platobné dokumenty spojené s nákupom a predajom tovarov, služieb,

b, osobné – majú charakter osobného kontaktu medzi organizáciou a občanom, napr. ďakovné, blahoprajné, sústrastné listy.