Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica, prezenčná listina

15. 4. 2010

ZÁPISNICA

 

Osnova: 1. Charakteristika

              2. Druhy zápisnice

              3. Význam zápisníc

              4. Prezenčná listina  

 

Ad 1

je písomný doklad o priebehu rokovania, schôdze, porady či konferencie. Údaje v nej sú východiskom pre ďalšie rokovania. Všetky údaje v nej musia byť presné, jej vyhotovenie zodpovedné.

 

Ad 2

Druhy zápisníc:

o   stručná – vyhotovuje sa zvyčajne z pravidelných útvarových porád, má stručný obsah, hlavné rozhodnutia, ku ktorým porada dospela. Spravidla ju nadiktuje vedúci sekretárke,

 

o   podrobná – vyhotovuje sa z dôležitých porád, uvádzajú sa v nej mená diskutujúcich a stručný obsah ich príspevkov, ak si účastníci vyžadujú protokolárne pripomienky, zapíše sa ich doslovné znenie,

 

o   doslovná – je vyhotovená z veľmi dôležitých porád, konferencií, zasadaní parlamentu a pod., zápis sa stenografuje súbežne so zasadaním, stenografi sa pri zápise striedajú a potom zo svojich záznamov diktujú pisárke svoje zápisky, súčasne sa priebeh zasadaní zaznamenáva prostriedkami zvukového záznamu.

 

 

Ad 3

Význam zápisníc:

o   písomný doklad o priebehu porady,

o   podklad na kontrolu plnenia uložených úloh.

 

 

Ad 4

zisťuje sa ňou prítomnosť účastníkov porady, jej forma závisí od toho, koľko bude účastníkov, v záhlaví sa uvedie usporiadajúca organizácia, názov akcie, dátum a miesto konania.

 

 

 

Ďalšie usporiadanie závisí od charakteru porady:

 

o   ak sa zúčastňuje stály okruh účastníkov, býva predtlačená s menami a funkciami pracovníkov, ktorí sa podpíšu do príslušného riadku,

 

o   niekedy sa v nich vytlačia názvy pozvaných organizácií alebo zložiek (ak nie je známe, kto ju bude zastupovať),

 

o   ak sa porady alebo rokovania zúčastní premenlivý počet účastníkov, zhotovujú sa prezenčné listiny s voľnými rubrikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

 

 

 

z porady vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení FN, ktorá sa uskutočnila 31. mája 2007 v zasadačke FN.

 

 

 

Program:      Otvorenie

                     Novelizácia Zákonníka práce

                     Racionalizácia počtu pracovných miest

                     Organizačné otázky

                     Záver

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Poradu otvoril riaditeľ FN MUDr. Janko Hraško.

 

O novelizácii Zákonníka práce informovala vedúca personálneho odboru Ing. Sameková. Upozornila najmä na časti, ktoré sa týkajú pracovníkov v zdravotníctve.

 

Vedúca oddelenia starostlivosti o pracovníkov Ing. Pukačková predložila vedúcim oddelení menovité zoznamy pracovníkov, ktorí dovŕšili vek odchodu do dôchodku, a požiadala, aby s menovanými pracovníkmi boli uskutočnené pohovory a návrhy na ukončenie pracovného pomeru.

 

Vedúci jednotlivých oddelení informovali o presnom počte pracovníkov, o počte pracovníkov potrebných na oddelení a o prebytku pracovných síl.

 

Jednotlivé pripomienky sú prílohou zápisnice.

 

Záverom riaditeľ FN MUDr. Hraško poďakoval prítomným za účasť a požiadal o riešenie situácie na oddeleniach v zmysle Zákonníjka práce:

 

 

 

Zapísala: Selešová

 

Overili:

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.