Choď na obsah Choď na menu
 


Zdravotná dokumentácia

11. 9. 2010

Vnútropodnikové písomnosti

Kvalitu starostlivosti o pacienta ovplyvňuje veľa faktorov, kde má svoje nezastupiteľné miesto písomná dokumentácia. Zdravot. asistent vykonáva na pracovisku administratívne práce a vedie dokumentáciu. Dokumentácia je termín odvodený od slova dokument, čo znamená doklad, svedectvo. Jeho hodnota spočíva v oblasti právnej, výskumnej, štatistickej, vzdelávacej a kontrolnej. Všetky dokumenty sa označ. Spoločným názvom písomnosti. Pri posudzovaní poskytovanej zdravotnej staros. sa vychádza z platných právnych predpisov:

-ústavné zákony(ústava SR, listina základných práv a slobôd)

-medzinárodné zmluvy(zmluva o ľudských právach a biomedicíne)

-zákonné predpisy a podzákonné normy(nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev) -vnútorné predpisy zdravotníckeho zariadenia(príkazy, neriadenia, vyhlášky manažmentu)

Zákon NR SR č.277/1994 Z. z. ustanovuje, že: neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokum., všetky zdravot. zariadenia, okrem zdravot. zariadení podľa § 24 odsek 1 písmeno s sú povinné viesť pri poskytovaní zdravot. star. zdravot. dokum. v písomnej forme.

Zdravot. dokum. sa uchováva 50 rokov po úmrtí pacienta. Po zániku alebo zrušení zdravot. zariad. Zodpovednosť za daľšie nakladanie so zdravot. dokum. dočasne preberá štátny okresný lekár.

Zdravotná dokumentácia

-je súbor záznamov o zdravot. stave pacienta. V ambulantnej star. Je základnou zdravot. dokum. ambulantná karta, na štandartnej posteľovej oše. Jednotke je to chorobopis, na pôrodníckom odd. je to pôrodopis. Proces vykonávania vstupného záznamu sa naz. založenie karty. Ide o prísne dôverný právny dokument. Súčasťou zdravot. dokum. pacienta je aj ošetrovateľská dokumentácia. Tá slúži ako zdroj informácií,zabezpečuje kontinuitu ošetrovateľ. starostl., umožňuje hodnotiť účinnosť oše. zásahov.Za vedenie ošetr. dokum. je zodpovedná zdravotná sestra. Zdravotnícky asistent pracuje pod vedením sestry v súlade so stanovenými kompetenciami. Cieľom oše. dok. je informovanie zdravotného tímu. Jednotlivé pracoviská si vytvárajú vlastnú oše. dokumentáciu.

Základné znaky oše. dokumentácie:

-zrozumiteľnosť

-úplnosť

-dostupnosť

-stručnosť

-čitateľnosť

-nepoužívanie skratiek,ktoré nie sú všeobecne známe

-verifikovanie záznamu(dátum, čas, podpis člena tímu, ktorý činnosť vykonal)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.