Choď na obsah Choď na menu
 


Spoločenská situácia v ČSR

30. 11. 2010
SPOLOČENSKÁ SITUÁCIA V ČSR (s.48, 54, 56) 1.Národnostné zloženie (s.48) - štátotvorným národom bol fiktívny československý národ – 8, 7 mil. (z toho 2, 3 mil. Slovákov) - k nemeckej národnosti sa hlásilo 3, 1 mil. - najpočetnejšou menšinou na Slovensku boli Maďari – 18% obyvateľstva Slovenska - okrem nich žili na Slovensku Rusíni, Poliaci, Židia a 120 tis. Čechov ako výpomoc namiesto maďarských úradníkov, učiteľov a žandárov - nová ústava zaručovala rovnoprávnosť všetkých národnostných menšín - štát bol však riadený centralisticky a unitárne v duchu čechoslovakizmu, v dôsledku čoho vznikali na slovenskej strane rozličné krivdy - Slováci nezískali národnú suverenitu, hoci mnohé strany sa o ňu snažili 2. Kultúra a školstvo (s.56) - národnostné menšiny mali právo na vzdelávanie v rodnom jazyku i komunikáciu na úradoch - školský systém bol vybudovaný od národných po vysoké školy - národné školstvo: detské opatrovne (škôlky), ľudové školy (6 – 12 rokov) a meštianske školy - stredné školy tvorili osemročné gymnáziá, 4-ročné učiteľské ústavy a odborné školy - vysoké školy: 1919 Univerzita Komenského v Bratislave, 1938 Vysoká škola technická v Košiciach - bola zavedená povinná osemročná školská dochádzka pre deti od 6 rokov - v roku 1919 bola oživotvorená Matica slovenská - v roku 1920 vzniklo Slovenské národné divadlo 3. Hospodárska situácia (s.54) - ČSR sa stala ekonomicky najsilnejším štátom spomedzi nástupníckych štátov – objemom priemyselnej výroby na 1 obyv. bola na 9.-10. mieste, ale životná úroveň bola len priemerná - priemysel bol rozložený veľmi nerovnomerne – ¾ priem. podnikov sa nachádzalo v Čechách - Slovensko si zachovalo prevažne poľnohospodársky charakter - priemysel na Slovensku – papierne, garbiarstvo, potravinárstvo,, drevárstvo, baníctvo (Handlová) chemický priemysel (Nováky), strojárske podniky v Považskej Bystrici, Starej Turej, na Myjave, firma Baťa vo Svite i v Baťovanoch (Partizánske) - najmenej rozvinutá bola Podkarpatská Rus - situáciu sťažili dve hospodárske krízy – povojnová (1921-23) a veľká svetová (1929-33) - mnoho obyvateľov Slovenska riešilo svoju ťažkú sociálnu situáciu vysťahovalectvom, najmä do USA, Kanady a Argentíny a západnej Európy * Slovíčka: emancipácia, fiktívny, unitárny, separatistický
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.