Choď na obsah Choď na menu
 


Literatúra-časomiera

10. 4. 2010

Lyrická a epická poézia – časomiera Nové pojmy: epos, časomiera Epos: je základný veršovaný žáner epiky veľkého rozsahu. Rozlišujeme niekoľko druhov: 1.Hrdinský epos: Ilias a Odysea-autor Homér, hl. hrdina sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, koná hrdinské činy, jeho konanie je často závislé od bohov 2.Historický epos: vychádza zo skutočných dejín skutočností, podobne ako pri hrdinskom epose v ňom môžeme nájsť invokáciu - vzývanie múz, ktoré mali pomôcť básnikovi pri skladaní a propozíciu – krátke naznačenie deja. Najznámejšie sú od Jána Hollého – Svatopluk, Sláv 3.Idylický epos: viaže sa na udalosti z dedinského života, ktorý je blízky prírode 4.Komický epos: vznik parodovaním(zosmiešňovaním) vážneho, napr. hrdinského eposu 5.Zvierací epos: jeho hrdinami sú zvieratá 6.Duchovný epos: čerpá námety z biblie a svojim obsahom slúžil k potrebám náboženstva, z umeleckého hľadiska sa v mnohom podobá hrdinskému a historickému eposu, napr.: Cyrilo-Metodiáda – Ján Hollý 7.Moderný-reflexívny epos: veľké epické skladby od čias romantizmu, naz. lyricko – epické poviedky ČASOMIERA Jeho základom je, že na tvorbe rytmu sa zúčastňuje dĺžka slabiky-kvantita, teda ako dlho znejú samohlásky a dvojhlásky v slovenčine aj ŕ, ĺ, ktoré tvoria základ slabiky. Rytmus vzniká striedaním a opakovaním dlhých a krátkych slabík. Časomerná prozódia pozná dva druhy slabík: 1.Prirodzene dlhú: to je taká, v ktorej je nositeľom slabičnosti dlhá samohláska alebo dvojhláska, prípadne ŕ, ĺ, napr.: krása, kŕdeľ, miesto 2.Dlhá polohou: je tá slabika, keď: a) za nositeľom slabičnosti r, l, samohláskou nasledujú 2 alebo viac spoluhlások: začni, vlnky b)dlhá polohou môže byť aj vtedy, keď takéto stretnutie 2 a viac spoluhlások nastane na rozhraní slov: stal sa, pod mostom Osobitnou vlastnosťou slabík dlhých polohou je, že sa môžu hodnotiť i ako krátke, keď spolu s inými slabikami práve ich krátkosť zodpovedá danému časomernému metru , čiže sú ti slabiky kvantitatívne obojaké. Časomerný verš je stopovo organizovaný: trochej- vír͜u jamb – ͜volá daktyl – zást͜up͜y spondej - vzdávám Trochej a jamb sa vyskytujú menej, najznámejšie druhy časomerného verša sú hexameter- 6-stopový daktyský alebo daktylospondejský verš, pentameter-5-stopovýdaktylský verš.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.